REGULAMIN CATERINGU DIETETYCZNEGO MR.ROLLO

 1. WPROWADZENIE
 1. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.mrrollo.pl (zwany dalej „Sprzedawcą”) jest firma Investment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-389) przy Al. Bohaterów Września 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327403, posługująca się numerem NIP: 9512276922 oraz numerem REGON: 141760931, telefon: +48 888 636 636, poczta elektroniczna: kontakt@mrrollo.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz rodzaje i zakres świadczenia usług drogą telefoniczną i elektroniczną, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 1. DEFINICJE
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. Sprzedawca, Usługodawca – firma Investment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-389) przy Al. Bohaterów Września 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327403, posługująca się numerem NIP 9512276922 oraz numerem REGON 141760931, telefon: +48 888 636 636, poczta elektroniczna: kontakt@mrrollo.pl. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
 4. Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mrrollo.pl;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
 6. Usługa elektroniczna – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem;
 7. Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
 8. Klient – każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 9. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której integralną częścią jest Regulamin;
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie na Usługę;
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;
 12. Produkt – zestaw składający się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) lub 3 posiłków (II śniadanie, obiad, podwieczorek) o łącznej kaloryczności od 1000 do 2500 kcal dostarczany do Klienta w dni określone w formularzu Zamówienia;
 13. Zestaw testowy – wybrany przez Klienta zestaw w ramach cateringu dietetycznego, ze wskazanych w Serwisie Internetowym w zakładce https://mrrollo.pl/diety/ oferowany przez Usługodawcę w obniżonej promocyjnej cenie, wskazanej w zakładce https://mrrollo.pl/cennik/;
 14. Cennik – cennik Usług dostępny w Serwisie Internetowym w zakładce https://mrrollo.pl/cennik/;
 15. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 16. Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 17. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
 18. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient zobowiązany do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: kontakt@mrrollo.pl;
  • telefon: +48 888 636 636;
  • pocztę tradycyjną, na adres: Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa.
 4. Niezbędne wymagania techniczne, umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
  • włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa języka Javascript.
 5. Sprzedawca, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie następujących kategorii danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe. Celem przetwarzania powyższych danych jest realizacja umowy sprzedaży w tym kontakt, dostawa i rozliczenie.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w serwisie https://mrrollo.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Warunki korzystania z Formularza zamówień:
  • składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
  • złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam” w Serwisie Internetowym i dokonaniu płatności.
  • Klient zobowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Klient podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. rodzaj Produktu, ilość, datę rozpoczęcia świadczenia Usługi, okres przez jaki Usługa ma być świadczona, sposób płatności;
  • Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Klienta Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
 2. Warunki korzystania z Konta:
  • Założenie konta następuje po wypełnieniu formularza rejestracji, który znajduje się w serwisie internetowym i kliknięciu pola „Zarejestruj”. Korzystanie z konta rozpocznie się po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail;
  • Usługobiorca zobowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
  • Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
  • możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
  • Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
  • Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieokreślony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługodawcy wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Usługodawca umożliwia Klientowi składanie Zamówień za pomocą Formularza zamówień w Serwisie Internetowym, zmierzających bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 2. Oferta dotycząca Produktów przygotowywanych i dostarczanych w ramach umowy o świadczenie Usług znajduje się w Serwisie Internetowym w zakładce https://mrrollo.pl/diety/rodzaje-diet/. Usługodawca ma prawo aktualizować ofertę.
 3. Cena Usługi wskazana w Serwisie Internetowym podana jest w PLN i jest ceną brutto.
 4. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Klient zobowiązany jest złożyć Zamówienie za pomocą Formularza zamówień znajdującego się w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail wysłanej na adres: diety@mrrollo.pl albo telefonicznie pod numerem: 888 636 636. W przypadku złożenia Zamówienia w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie, Klient powinien podać dane niezbędne do przyjęcia Zamówienia, a znajdujące się w Formularzu zamówień w Serwisie Internetowym (wskazane w § 4 ust. 1 lit. c). W przypadku braku podania wszystkich danych niezbędnych do przyjęcia Zamówienia, Usługodawca będzie kontaktował się z Usługobiorcą drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ich uzupełnienia.
 5. Po otrzymaniu Zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, które stanowi równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Minimalny okres pojedynczego zamówienia to 3 dni. Usługodawca daje Klientowi możliwość wypróbowania danego programu dietetycznego poprzez zamówienie zestawu testowego po obniżonej cenie promocyjnej.
 8. Klient może zamówić tylko jeden Zestaw testowy (na maksymalnie jeden dzień). W przypadku, gdy ten sam Klient (legitymujący się tym samym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i/lub adresem dostawy, i/lub tym samym numerem telefonu kontaktowego, i/lub tym samym adresem e-mail) zamówi drugi Zestaw testowy, Zamówienie zostanie anulowane, a wpłacone przez Klienta środki zostaną mu zwrócone lub wedle wyboru Klienta, będzie mógł on zamówić Usługę w cenie regularnej i przeznaczyć wpłacone środki na jej poczet.
 9. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej w Zamówieniu, przy zastrzeżeniu, że rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
  • w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia i jednocześnie nie wcześniej niż w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce do godz. 14:00;
  • w terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał zamówienie i jednocześnie nie wcześniej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłaty z tytułu świadczonej Usługi dokonanej przez Usługobiorcę, jeśli ma ona miejsce po godz. 14:00.
 10. Treść umowy o świadczenie Usług jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez: udostępnienie Regulaminu w Serwisie Internetowym oraz przesłanie potwierdzenia warunków umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Usługodawca utrwala treść zawartej umowy także w swoim systemie informatycznym.
 11. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę.
 12. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.
 13. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.
 1. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I REZYGNACJA ZE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
 1. W przypadku chęci zmiany świadczonej Usługi, Klient może skierować dyspozycję zmiany za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres: diety@mrrollo.pl. Usługodawca potwierdza możliwość dokonania zmiany świadczonej Usługi w drodze oświadczenia skierowanego za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. Zmiana Usługi następuje, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu poniżej:
  • w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 3 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 2. W przypadku, gdy Klient zmienia świadczoną Usługę na Usługę o wyższej wartości, zobowiązany jest w terminie 1 dnia od potwierdzenia możliwości zmiany świadczonej Usługi przez Usługodawcę dopłacić Usługodawcy różnicę cenową pomiędzy Usługami. W tym przypadku Zmiana następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu zmiany Usługi, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty z tytułu zmiany świadczonej Usługi, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej, świadczona Usługa nie ulega zmianie.
 4. W przypadku zmiany świadczonej Usługi na Usługę o niższej wartości, Usługodawca zwraca Klientowi różnicę w terminie 14 dni od potwierdzenia możliwości dokonania zmiany świadczonej Usługi.
 5. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconej Usługi w wybranych przez siebie dniach. Wstrzymanie realizacji Usługi następuje:
  • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji wstrzymania, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 2 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę dyspozycji zmiany, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu powyżej, realizacja opłaconej Usługi ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Usługi.
 7. W przypadku chęci rezygnacji ze świadczonej Usługi, Klient może skierować rezygnację za pomocą poczty elektronicznej skierowanej na adres:  diety@mrrollo.pl . Przyjęcie rezygnacji złożonej przez Klienta jest dobrowolne i następuje w drodze oświadczenia Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi, Usługodawca przestaje świadczyć Usługę:
  • w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej do godziny 14:00;
  • w terminie 3 dni roboczych po dniu następującym po otrzymaniu przez Usługodawcę rezygnacji, w przypadku otrzymania jej po godzinie 14:00.
 9. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji ze świadczonej Usługi przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot tylko za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 10. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów Klientowi niebędącemu konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.
 1. METODY PŁATNOŚCI
 1. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przez Klienta w ramach zawartej umowy o świadczenie Usług za pomocą płatności online lub płatności kartą za pośrednictwem systemu http://tpay.com.
 2. Wpłatę z tytułu zawartej umowy o świadczenie Usług należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 1 dnia od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, Zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.
 1. DOSTAWA
 1. Dostawa realizowana jest na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym, w zakładce https://mrrollo.pl/diety/strefy-dostaw/.
 2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Klient wskazał w Zamówieniu.
 3. Cena Usługi zawiera koszt dostawy.
 4. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazany jest dzień rozpoczęcia dostawy, okres dostawy oraz adres, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu powyżej, od poniedziałku do soboty w godzinach wskazanych w Formularzu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy umowa o świadczenie Usług obejmuje także niedzielę, dostawa obejmująca dwa dni realizowana jest w  sobotę. W przypadku dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wyraźnie wskazanymi przez Usługodawcę dniach wolnych czy świątecznych, dostawy mogą być dostarczane w inny sposób niż wskazane w niniejszym punkcie, o czym Usługodawca każdorazowo poinformuje Klienta.
 6. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.
 7. Dostawa realizowana jest standardowo przez pracujące na zlecenie Usługodawcy firmy spedycyjne.
 1. RĘKOJMIA ZA WADY
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowane bez wad.
 2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. Reklamacje związane z Usługami elektronicznymi lub umową o świadczenie Usług należy składać elektronicznie na adres: diety@mrrollo.pl  lub pisemnie na adres: Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
  • dane identyfikacyjne Klienta – imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, ewentualna dokumentacja fotograficzna;
  • roszczenie Klienta.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Usługodawca informuje Klienta będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć się bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy Produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
 2. Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r.